صفحه اصلی / اخبار ورزشی / بسکتبال / اخبار تیم ملی بسکتبال / برنامه مسابقات جام جهانی بسکتبال ۲۰۱۹ چین + جدول
ثبت نام در سایت
 
ترافیک دانلود از سایت اسپورت دانلود نیم بها محاسبه می شود
جام جهانی بسکتبال ۲۰۱۹ چین
جام جهانی بسکتبال ۲۰۱۹ چین

برنامه مسابقات جام جهانی بسکتبال ۲۰۱۹ چین + جدول

مسابقات جام جهانی بسکتبال ۲۰۱۹ چین از تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۳۹۸ آغاز می‌شود.

رقابت‌های جام جهانی بسکتبال ۲۰۱۹ چین در حالی از ۹ شهریور ماه ۱۳۹۸ با حضور ۳۲ تیم در ۸ گروه چهار تیمی پیگیری خواهد شد که این رقابت‌ها حکم مسابقات انتخابی برای المپیک ۲۰۲۰ توکیور را دارد. برای اولین بار است که این رقابت‌ها با حضور ۳۲ تیم برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران نیز در گروه C این مسابقات با تیم‌های اسپانیا مدعی عنوان قهرمانی، پورتوریکو و تونس هم گروه است.

طبق اعلام فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA)، ۷ تیم (دو تیم برتر قاره آمریکا، دو تیم برتر قاره اروپا، بهترین تیم قاره آسیا، بهترین تیم قاره آفریقا و بهترین تیم قاره اقیانوسیه) به علاوه ژاپن میزبان، جواز حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو را از این مسابقات کسب خواهند کرد.

برای چهار سهمیه پایانی (جمعا ۱۲ تیم یا سهمیه وجود دارد) نیز تیم‌های جا مانده باید ۶ تا ۱۲ جولای ۲۰۱۹ در مسابقات بین قاره‌ای پس از اعلام فدراسیون جهانی در ۴ کشور و ۴ گروه به مصاف یکدیگر بروند تا تکلیف ۴ تیم نهایی نیز مشخص شود.

بازی‌های هر گروه در یک شهر از کشور چین برگزار خواهد شد و دو تیم برتر هر گروه به جمع ۱۶ تیم پایانی صعود می‌کند تا برای جایگاه‌های اول تا شانزدهم مسابقه دهند. ۱۶ تیم باقی مانده نیز باید برای رده‌های ۱۷ تا ۳۲ بازی کنند.

برنامه بازی‌ها و جداول گروه‌های هشت گانه جام جهانی بسکتبال ۲۰۱۹ چین به شرح زیر است (ساعت‌ها به وقت تهران):

گروهشهر میزبانتیمنتیجهنتیجهتیمتاریخ بازیساعت بازی
Dفوشانآنگولاصربستانشنبه ۹ شهریور۱۲:۰۰
Aبیجینگلهستانونزوئلاشنبه ۹ شهریور۱۲:۳۰
Bووهانروسیهنیجریهشنبه ۹ شهریور۱۳:۰۰
Cگوآنگ‌ژوایرانپورتوریکوشنبه ۹ شهریور۱۳:۰۰
Dفوشانفیلیپینایتالیاشنبه ۹ شهریور۱۶:۰۰
Aبیجینگساحل‌عاجچینشنبه ۹ شهریور۱۶:۳۰
Bووهانآرژانتینکره‌جنوبیشنبه ۹ شهریور۱۷:۰۰
Cگوآنگ‌ژواسپانیاتونسشنبه ۹ شهریور۱۷:۰۰
Hدونگ‌گوآنکانادااسترالیایک‌شنبه ۱۰ شهریور۱۲:۰۰
Fنانجینگنیوزلندبرزیلیک‌شنبه ۱۰ شهریور۱۲:۳۰
Eشانگهایترکیهژاپنیک‌شنبه ۱۰ شهریور۱۳:۰۰
Gشنژندومینیکناردنیک‌شنبه ۱۰ شهریور۱۳:۰۰
Hدونگ‌گوآنسنگاللیتوانییک‌شنبه ۱۰ شهریور۱۶:۰۰
Fنانجینگیونانمونته‌نگرویک‌شنبه ۱۰ شهریور۱۶:۳۰
Eشانگهایجمهوری چِکآمریکایک‌شنبه ۱۰ شهریور۱۷:۰۰
Gشنژنفرانسهآمریکایک‌شنبه ۱۰ شهریور۱۷:۰۰
گروهشهر میزبانتیمنتیجهنتیجهتیمتاریخ بازی‌ساعت بازی‌
Dفوشانایتالیاآنگولادوشنبه ۱۱ شهریور۱۲:۰۰
Aبیجینگونزوئلاساحل‌عاجدوشنبه ۱۱ شهریور۱۲:۳۰
Bووهاننیجریهآرژانتیندوشنبه ۱۱ شهریور۱۳:۰۰
Cگوآنگ‌ژوتونسایراندوشنبه ۱۱ شهریور۱۳:۰۰
Dفوشانصربستانفیلیپیندوشنبه ۱۱ شهریور۱۶:۰۰
Aبیجینگچینلهستاندوشنبه ۱۱ شهریور۱۶:۳۰
Bووهانکره‌جنوبیروسیهدوشنبه ۱۱ شهریور۱۷:۰۰
Cگوآنگ‌ژوپورتوریکواسپانیادوشنبه ۱۱ شهریور۱۷:۰۰
Hدونگ‌گوآناسترالیاسنگالسه‌شنبه ۱۲ شهریور۱۲:۰۰
Fنانجینگمونته‌نگرونیوزلندسه‌شنبه ۱۲ شهریور۱۲:۳۰
Eشانگهایژاپنجمهوری چِکسه‌شنبه ۱۲ شهریور۱۳:۰۰
Gشنژنآلماندومینیکنسه‌شنبه ۱۲ شهریور۱۳:۰۰
Hدونگ‌گوآنلیتوانیکاناداسه‌شنبه ۱۲ شهریور۱۶:۰۰
Fنانجینگبرزیلیونانسه‌شنبه ۱۲ شهریور۱۶:۳۰
Eشانگهایآمریکاترکیهسه‌شنبه ۱۲ شهریور۱۷:۰۰
Gشنژناردنفرانسهسه‌شنبه ۱۲ شهریور۱۷:۰۰
گروهشهر میزبانتیمنتیجهنتیجهتیمتاریخ بازیساعت بازی
Dفوشانآنگولافیلیپینچهارشنبه ۱۴ شهریور۱۲:۰۰
Aبیجینگساحل‌عاجلهستانچهارشنبه ۱۴ شهریور۱۲:۳۰
Bووهانکره‌جنوبینیجریهچهارشنبه ۱۴ شهریور۱۳:۰۰
Cگوآنگ‌ژوپورتوریکوتونسچهارشنبه ۱۴ شهریور۱۳:۰۰
Dفوشانایتالیاصربستانچهارشنبه ۱۴ شهریور۱۶:۰۰
Aبیجینگونزوئلاچینچهارشنبه ۱۴ شهریور۱۶:۳۰
Bووهانروسیهآرژانتینچهارشنبه ۱۴ شهریور۱۷:۰۰
Cگوآنگ‌ژواسپانیاایرانچهارشنبه ۱۴ شهریور۱۷:۰۰
Hدونگ گوآنکاناداسنگالپنج‌شنبه ۱۵ شهریور۱۲:۰۰
Fنانجینگبرزیلمونته‌نگروپنج‌شنبه ۱۵ شهریور۱۲:۳۰
Eشانگهایترکیهجمهوری چِکپنج‌شنبه ۱۵ شهریور۱۳:۰۰
Gشنژنآلماناردنپنج‌شنبه ۱۵ شهریور۱۳:۰۰
Hدونگ گوآنلیتوانیاسترالیاپنج‌شنبه ۱۵ شهریور۱۶:۰۰
Fنانجینگیوناننیوزلندپنج‌شنبه ۱۵ شهریور۱۶:۳۰
Eشانگهایآمریکاژاپنپنج‌شنبه ۱۵ شهریور۱۷:۰۰
Gشنژندومینیکنفرانسهپنج‌شنبه ۱۵ شهریور۱۷:۰۰

جدول گروه‌های ۸ گانه این رقابت‌ها در دور اول به شرح زیر است:

رده‌تیمبازیبردباختامتیاز
۱ساحل عاج
۲لهستان
۳ونزوئلا
۴چین
ردهتیم‌بازیبردباختامتیاز
۱روسیه
۲آرژانتین
۳کره جنوبی
۴نیجریه
ردهتیم‌بازیبردباختامتیاز
۱اسپانیا
۲ایران
۳پورتوریکو
۴تونس….
ردهتیم‌بازیبردباختامتیاز
۱آنگولا
۲فیلیپین
۳ایتالیا
۴صربستان
ردهتیمبازیبردباختامتیاز
۱ترکیه
۲جمهوری چِک
۳آمریکا
۴ژاپن
ردهتیمبازیبردباختامتیاز
۱یونان
۲نیوزلند
۳برزیل
۴مونته‌نگرو
ردهتیمبازیبردباختامتیاز
۱دومینیکن
۲فرانسه
۳آلمان
۴اردن
ردهتیمبازیبردباختامتیاز
۱کانادا
۲سنگال
۳لیتوانی
۴استرالیا

نوبیتکس

همچنین چک کنید..

لبران جیمز

لبران جیمز با گذر از عبدالجبار بر بام NBA ایستاد

فوق ستاره تیم بسکتبال لس‌آنجلس لیکرز، رکورد تاریخی کریم عبدالجبار در مسابقات NBA را شکست. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.